Promocje
Kuchnia na drewno Thermorossi Viola 10 kW Majolica
Kuchnia na drewno Thermorossi Viola 10 kW Majolica

8 690,00 zł

Cena regularna: 14 500,00 zł

Najniższa cena: 8 690,00 zł
Piec na pellet Eva Calor Thelma 9 kW z nadmuchem
Piec na pellet Eva Calor Thelma 9 kW z nadmuchem

3 890,00 zł

Cena regularna: 5 991,89 zł

Najniższa cena: 5 991,89 zł
Kuchnia na pellet Nina Vitroceramic 7,5 kW z nadmuchem
Kuchnia na pellet Nina Vitroceramic 7,5 kW z nadmuchem

11 290,00 zł

Cena regularna: 15 123,02 zł

Najniższa cena: 15 123,02 zł
Piec na drewno Eva Calor Ginevra 7 kW hermetyczny
Piec na drewno Eva Calor Ginevra 7 kW hermetyczny

8 990,00 zł

Cena regularna: 15 474,71 zł

Najniższa cena: 15 474,71 zł
Regulamin

 

Regulamin sklepu

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:

 1. Sprzedawca – Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która zawiera umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.zagrzej.pl. / Adres sklepu stacjonarnego i adres korespondencyjny: Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 24, 30-444 Kraków

 2. Klient – jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zapoznała się z elementami niniejszego regulaminu i dokonuje zamówienia w Sklepie.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  www.zagrzej.pl

 4. Sklep internetowy (Sklep) – platforma dostępna pod adresem www.zagrzej.pl , za pośrednictwem której Klient może m.in. składać zamówienia.

 5. Towar – produkty, które można nabyć w niniejszym sklepie.

 6. Sprzedaż – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna - sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.zagrzej.pl  działający pod adresem  https://www.zagrzej.pl  (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o., zarejestrowaną pod numerem 0000449354 w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), prowadzonym przez właściwy Sąd Rejonowy. Dane adresowe: ul. Góra Libertowska 24, 30-444 Kraków, NIP 9442244382, REGON 122770479 , Nr Konta: 35 1140 2004 0000 3602 7594 4942, Nazwa Banku: mBank .

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

  • posiadanie dostępu do Internetu
  • posiadanie adresu e-mail
  • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej
  • włączona obsługa javascript
  • zainstalowanie wtyczki Flash Player
  • akceptacja plików cookies
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami www.zagrzej.pl  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 5. Klienci mają dostęp do bieżącej wersji regulaminu pod adresem https://www.zagrzej.pl/regulamin.html.

 6. Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

 7. Informacje o produktach są aktualne i wiążące jedynie w momencie zakupu, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   

§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towaru za pośrednictwem Internetu.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka.

 3. Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie danych teleadresowych oraz danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 4. Sklep  www.zagrzej.pl  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego bądź ograniczyć jego prawa, gdy Klient:W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów oraz prawidłowego przestrzegania ochrony danych osobowych, Sklep podejmuje wszelkie kroki techniczne i organizacyjne, by prawidłowości były stale przestrzegane.

  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich

  • dopuści się innego zachowania, które zostanie uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu

 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla właściciela sklepu
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
   

§ III. Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.zagrzej.pl i dokonać wyboru towaru.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na ekranie komunikatami oraz informacjami.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. informacje dotyczące:W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

  • przedmiotu zamówienia

  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianego Towaru lub usług

  • metody dokonania płatności

  • sposobu dostawy

  • danych Klienta

 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy kupna – sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 7. W przypadku produktów objętych promocjami lub w trakcie specjlanych akcji wyprzedażowych, gdzie oferta ograniczona jest ilościowo, umowę traktuje się jako zawartą w momencie potwierdzenia mailowego lub telefonicznego przez Sprzedającego, automatyczne potwierdzenie zamówienia wysłane przez system teleinformatyczny sklepu należy traktować informacyjnie jako wyrażenie woli o chęci zawarcia transakcji pod warunkiem możliwości realizacji danego zamówienia.

 8. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   

§ IV. Dostawa

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć klientowi Towar wolny od wad.

 2. Dostawa Towaru jest ograniczona do Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

 3. Dostawa zamówionego Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej . Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

 4. Termin realizacji dostawy na Towar znajdujący się w magazynie wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty (dotyczy płatności przelewem lub kartą) na koncie Sprzedawcy.  Towar na zamówienie posiadają orientacyjny termin realizacji wynoszący nawet do 8 tygodni. Z przyczyn niezależnych od www.zagrzej.pl  termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klienci są informowani drogą telefoniczną lub e-mailową.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy kupna – sprzedaży Towaru, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie faktury VAT lub paragonu do przesyłki zawierającej Towar.
   

§ V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towaru podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Pay-u

  • przelewem na numer konta bankowego: 35 1140 2004 0000 3602 7549 4942

 • płatnością on-line za pośrednictwem płatności Shoper - Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

 1. Klient ma 7 dni na uiszczenie opłaty za zamówiony towar. Jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie dokonana zamówienie będzie anulowane.

 2. Szczegółowe formy płatności omówione są w zakładce Formy płatności
   

§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22. Ust.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na biuro@zagrzej.pl 
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się tutaj.

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sklepu - Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 24, 30-444 Kraków lub inny uzgodniony z klientem.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje o decyzji do wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 7. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

 8. Odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów zamawianych na firmę.
   

§ VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową kupna – sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@zagrzej.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Reklamowany Towar należy wysłać wraz z formularzem reklamacyjnym na adres korespondencyjny.

 4. Sklep nie przyjmuje Towaru za pobraniem i nie ponosi kosztów dostarczenia Towaru przed rozpatrzeniem reklamacji.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wysyła Klientowi nowy Towar na swój koszt lub zwraca koszty poniesione podczas zakupu Towaru.

 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostaje ponownie odesłany na koszt Klienta.

 7. W przypadku braków magazynowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi w ramach reklamacji innego modelu.

 8. Reklamacji nie podlegają:

 • Obiekcje wynikające z nieprawidłowej kalibracji monitora, wpływającej na faktyczny kolor oraz odcień produktu

 • Zniszczenia wynikające z nieprawidłowego używania towaru, tj.:

  1. produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji

  2. różnica w kolorze i strukturze materiału powstała w trakcie użytkowania, a wynikająca z naturalnych właściwości jedwabiu

  3. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktów niezgodnie z przeznaczeniem

  4. naturalne zużywanie się Towaru

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową jedynie za wady produktów powstałe z winy producenta, w produktach nie używanych. W szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.
 

§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.zagrzej.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres biuro@zagrzej.pl.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   

§ IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli Inteligentne Ogrzewanie Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 24, 30-444 Kraków.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 4. Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z § III. niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia lub rejestracji, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do realizacji płatności, dostarczenia towaru, wystawienia paragonu / faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy kupna – sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim, min. uprawnionym organom, wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

 8. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien przesłać stosowną informację na adres biuro@zagrzej.pl lub adres korespondencyjny.

 9. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej drogą elektroniczną.
   

§ X. Prawa autorskie

 1. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.).

 2. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.
   

§ XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Klient zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Sprzedawca nie odpowiada za ewidentne oczywiste omyłki pisarskie w publikowanych treściach, a odnoszące się do opisów oferowanch towarów.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10-06-2015.

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier - przedpłata) już od 1 000,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl